Budynek gospodarczy

Posted | Możliwość komentowania Budynek gospodarczy została wyłączona

Zasady budowy i zgłoszenia mniejszych budowli

Zgodnie z zasadami prawa budowlanego – każdy, kto wykaże prawo do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane, ma prawo zabudowania nieruchomości gruntowej. Jednakże prawo to jest ograniczone warunkami zabudowy oraz formalnościami, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

gospodarczy

Budynkiem (także gospodarczym) jest taki obiekt budowlany, który:
– jest trwale związany z gruntem
– wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian)
– posiada dach i fundamenty

Według przepisu rozporządzenia budynek gospodarczy jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służącego do obsługi innego budynku mieszkalnego (także: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej), a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej – również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej.

Budowa budynku gospodarczego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli właściciel działki chce wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – dotyczy to budynków gospodarczych, które są obiektami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.

Piwnica, mały budynek parterowy?

Zwolnione od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są wolno stojące budynki parterowe (o przeznaczeniu gospodarczym) o powierzchni zabudowy do 25 m2. Łączna liczba takich budynków gospodarczych na działce nie może przekraczać 2 obiektów na każde 500 m2 działki.4 Budynki gospodarcze spełniające powyższe warunki nie wymagają pozwolenia na budowę – wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania takiego obiektu na działce. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie powiatowym.

Co to jest powierzchnia zabudowy?

Jak określamy rozpiętość

W zgodzie z PN-ISO 9836: Powierzchnia zabudowy – przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.

Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
– powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
– powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
– powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany).

Obrazowo mówiąc – jest to powierzchnia jaką zajmuje budynek na działce, terminem „rozpiętość konstrukcji” określa się szerokość obiektu.